ASSESSORIA FISCAL BARCELONA

ASSESSORIA FISCAL, TRIBUTÀRIA I COMPTABLE

SOL·LICITI PRESSUPOST

/ / UN AMPLI ESPECTRE DE POSSIBILITATS AL SERVEI DE L’ASSESSORAMENT I GESTIÓ DE L’EMPRESA

SERVEIS

ASSESSORIA FISCAL COMPTABLE

Ja sigui per a empreses, particulars, grups en règim de consolidació fiscal o entitats sense ànim de lucre. Estudi i plantejament de les alternatives fiscals més convenients per a l’organització, amb la finalitat de reduir al màxim la càrrega tributària, dins dels marcs legals.

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Confecció i tramitació de les declaracions tributàries periòdiques (Iva, Societats, IRPF, Pagaments a compte, etc.) Suport específic per al SII (Sistema Immediat d’Informació). Gestió i/o supervisió de la comptabilitat d’empreses i particulars

FISCALITAT INTERNACIONAL

Inversions, persones i entitats no residents, convenis de doble imposició.

OPERACIONS VINCULADES I PREUS DE TRANSFERÈNCIA

DUE DILIGENCE FISCAL Orientat fonamentalment per a processos de compra venda de societats o d'unitats de negoci.

Orientat fonamentalment per a processos de compra venda de societats o d’unitats de negoci.

FISCALITAT DE L'EMPRESA FAMILIAR

Definició les estructures òptimes a l’efecte de garantir amb èxit el relleu generacional. Planificació en successions i donacions d’empreses familiars.

FISCALITAT DE LES OPERACIONS DE REESTRUCTURACIÓ EMPRESARIAL

Fusions, escissions, transmissió d’actius, etc.

FISCALITAT DE GRUPS CONSOLIDATS

Especialment en els Règims de Consolidació en IVA i Societats.

PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

Inspecció, recaptació i gestió.

FAQS Assessoria Fiscal Barcelona

Segons l’article 27 de la LGT, s’haurà d’ingressar un recàrrec del 5%, amb la possibilitat de ser un recàrrec reduït del 3,75%.

Aquells empresaris i professionals en el qual les seves activitats estiguin incloses en l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i AAPP i no superin, com a norma general, els 150.000 euros de facturació en l’exercici anterior (250.000 en el cas d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals). La renúncia al mètode d’estimació directa tindrà efectes per un mínim de 3 anys. Article 31 Llei 35/2006, de 28 de novembre de l’IRPF.

No, segons l’article 65.2 apartat b de la Llei General Tributària, no podran ser objecte d’ajornament o fraccionament les obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar ingressos a compte.

La sanció consistirà en una multa proporcional del 15 per cent de la base (article 194 LGT), la qual podrà aplicar-se una reducció del 30 per cent per conformitat i un 25 per cent addicional per l’ingrés en període voluntari.

El 3% de l’import del cabal relicto del causant, tret que els interessats assignin o provin un valor diferent.

Sí, sempre que es justifiquin, hagin estat pagats pels hereus. Per als d’enterrament i funeral han de ser proporcionals amb el cabal hereditari conforme als usos i costums de la localitat.

Desplaça cap amunt