ASSESSORIA FISCAL BARCELONA

ASSESSORIA FISCAL, TRIBUTÀRIA I COMPTABLE

SOL·LICITI PRESSUPOST  • Assessorament fiscal de persones físiques i societats
  • Gestió tributària, confecció i tramitació de declaracions fiscals
  • Especialitat en Renda i Models 720
  • Fiscalitat de grups consolidats
  • Procediments tributaris
  • Due dilligence fiscal
  • Fiscalitat de l’empresa familiar i optimització de la seva tributació
  • Fiscalitat de les de les operacions de reestructuració empresarial
  • Fiscalitat internacional, persona física i societats (subsidiàries)
  • Operacions vinculades i preus de transferència
  • Planificacions de millora de la tributació societària i personal
  Assessoria Fiscal
  Assessoria Laboral
  Auditoria Legal
  Serveis jurídics

  / / UN AMPLI ESPECTRE DE POSSIBILITATS AL SERVEI DE L’ASSESSORAMENT I GESTIÓ DE L’EMPRESA

  SERVEIS

  ASSESSORIA FISCAL COMPTABLE

  Ja sigui per a empreses, particulars, grups en règim de consolidació fiscal o entitats sense ànim de lucre. Estudi i plantejament de les alternatives fiscals més convenients per a l'organització, amb la finalitat de reduir al màxim la càrrega tributària, dins dels marcs legals.

  GESTIÓ TRIBUTÀRIA

  Confecció i tramitació de les declaracions tributàries periòdiques (Iva, Societats, IRPF, Pagaments a compte, etc.) Suport específic per al SII (Sistema Immediat d'Informació). Gestió i/o supervisió de la comptabilitat d'empreses i particulars

  FISCALITAT INTERNACIONAL

  Inversions, persones i entitats no residents, convenis de doble imposició.

  OPERACIONS VINCULADES I PREUS DE TRANSFERÈNCIA

  DUE DILIGENCE FISCAL

  Orientat fonamentalment per a processos de compra venda de societats o d'unitats de negoci.

  FISCALITAT DE L'EMPRESA FAMILIAR

  Definició les estructures òptimes a l'efecte de garantir amb èxit el relleu generacional. Planificació en successions i donacions d'empreses familiars.

  FISCALITAT DE LES OPERACIONS DE REESTRUCTURACIÓ EMPRESARIAL

  Fusions, escissions, transmissió d'actius, etc.

  FISCALITAT DE GRUPS CONSOLIDATS

  Especialment en els Règims de Consolidació en IVA i Societats.

  PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

  Inspecció, recaptació i gestió.

  FAQS Assessoria Fiscal Barcelona

  Si es presenta i paga un impost, sense requeriment previ de l'agència tributària, una setmana posterior al seu venciment, quina és la sanció?

  Segons l’article 27 de la LGT, s’haurà d’ingressar un recàrrec del 5%, amb la possibilitat de ser un recàrrec reduït del 3,75%.

  Qui pot tributar en règim d'estimació objectiva (mòduls)?

  Aquells empresaris i professionals en el qual les seves activitats estiguin incloses en l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i AAPP i no superin, com a norma general, els 150.000 euros de facturació en l’exercici anterior (250.000 en el cas d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals). La renúncia al mètode d’estimació directa tindrà efectes per un mínim de 3 anys. Article 31 Llei 35/2006, de 28 de novembre de l’IRPF.

  Es pot ajornar un deute del model 111 (retencions i ingressos a compte de l'IRPF)?

  No, segons l’article 65.2 apartat b de la Llei General Tributària, no podran ser objecte d’ajornament o fraccionament les obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar ingressos a compte.

  Quina sanció correspon en sol·licitar indegudament una devolució o un benefici fiscal?

  La sanció consistirà en una multa proporcional del 15 per cent de la base (article 194 LGT), la qual podrà aplicar-se una reducció del 30 per cent per conformitat i un 25 per cent addicional per l’ingrés en període voluntari.

  Quin percentatge suposa l'aixovar domèstic en l'impost de successions i donacions?

  El 3% de l’import del cabal relicto del causant, tret que els interessats assignin o provin un valor diferent.

  Són deduïbles en l'impost de successions i donacions les despeses d'última malaltia, enterrament i funeral?

  Sí, sempre que es justifiquin, hagin estat pagats pels hereus. Per als d’enterrament i funeral han de ser proporcionals amb el cabal hereditari conforme als usos i costums de la localitat.

  Veure totes les FAQS sobre Assessoria Fiscal

  ACTUALITAT