AUDITORIA & ASSURANCE

AUDITORIA LEGAL

SOL·LICITE PRESSUPOST  ASSESSORS, ADVOCATS I AUDITORS
  • Auditoria de Comptes Anuals obligatòria
  • Auditoria d’ajudes públiques i subvencions
  • Auditoria de Comptes Anuals voluntària
  • Peritatge comptable
  • Informes econòmics
  • Informes especials
  • Forensic
  • Informes de revisió limitada
  • Informes a petició d’Organismes Oficials o altres
  • Due Dilligence
  • Valoració d’empreses o branques d’activitat
  • Informes Pericials
  Assessoria Fiscal
  Assessoria Laboral
  Auditoria Legal
  Serveis jurídics

  / / UN AMPLI ESPECTRE DE POSSIBILITATS AL SERVEI DE L’ASSESSORAMENT I GESTIÓ DE L’EMPRESA

  SERVEIS

  Informes de Revisió Limitada

  Per a aquelles empreses que per determinades circumstàncies puguin precisar els serveis d'un auditor.

  Informes de Revisió Limitada

  Per a aquelles empreses que per determinades circumstàncies puguin precisar els serveis d'un auditor.

  Due Dilligence

  Fonamentalment per a processos de compravenda d'entitats.

  Valoració d'empreses o branques d'activitat

  Actuacions encaminades a determinar un rang de valors entre els quals es troba el preu de la companyia.

  Auditoria de Comptes Anuals Voluntària

  Per a les entitats que sense complir els requisits que contempla la normativa, desitgen auditar-se per a oferir major transparència de la seva informació financera.

  Informes Especials

  Augments o reduccions de capital, aportacions no dineràries, etc.

  Informes a petició d'Organismes Oficials o altres

  Justificació de subvencions, entitats finançades amb préstecs bancaris, ENISA, CDTI, etc.

  Informes Pericials

  Per a processos judicials en els quals sigui determinant una valoració econòmica.

  Informes de gestió empresarial

  Inclou les activitats de coordinació, gestió, administració i direcció que s'han efectuat durant un període de temps en una empresa.

  ACTUALITAT