ASSESSORIA LABORAL A BARCELONA

ASSESSORIA LABORAL

SOL·LICITE PRESSUPOST  DRET LABORAL
  • Confecció de nòmines.
  • Confecció i tramitació davant la TGSS de models RNT, RLC i CRA (assegurances socials).
  • Tramitació telemàtica de comunicats d’accident
  • Tramitació de declaracions trimestrals (mod.111) i anuals (mod.190) davant AEAT.
  • Confecció d’informe de resum de nomines, imputació de costos, bancaris, control d’embargaments, llistats estadístics.
  • Certificats de corrent de pagament i ajornaments
  • Notificacions telemàtiques davant la TGSS (altes, baixes, variacions..)
  • Notificacions telemàtiques davant l’INSS (desocupació, jubilació, incapacitat, maternitat/paternitat..)
  • Assessorament i tramitació telemàtica davant el SEPE de contractes laborals i prestacions desocupació
  • Interpretació convenis col·lectius.
  • Gestió de crèdit de formació bonificada
  • Empleats de llar
  • Altes i baixes d’autònoms
  • Plans d’igualtat
  • Registres retributius
  • Prevenció de riscos laborals
  • Assessorament en bonificacions i subvencions
  • Expedients de regulació d’ocupació
  • Modificació substancial de condicions de treball (salari, jornada,horari)
  • Assessorament en matèria de negociació col·lectiva
  • Assessorament en matèria d’acomiadaments i sancions
  • Assistència davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC)
  • Assistència en inspeccions de treball
  • Asistencia jurídica en despidos, reclamaciones de cantidad, modificaciones, condiciones laborales, incapacidades..
  Assessoria Fiscal
  Assessoria Laboral
  Auditoria Legal
  Serveis jurídics

  / / UN AMPLI ESPECTRE DE POSSIBILITATS AL SERVEI DE L’ASSESSORAMENT I GESTIÓ DE L’EMPRESA

  SERVEIS

  CERTIFICATS

  Confecció dels Certificats d'ingressos i retencions dels treballadors a l'efecte de l'IRPF. Confecció de les Declaracions Jurades anuals de la situació familiar a l'efecte de càlcul de les retencions IRPF.

  QUITANCES

  Acomiadaments i qualsevol altra situació de caràcter imprevisible. Conflictes laborals davant el Jutjat social.

  ALTES I BAIXES

  Confecció i tramitació de les Altes i Baixes de treballadors per IT.

  CMAC Y MAGISTRATURA

  Conciliacions (CMAC) davant l'Organisme pertinent per acomiadaments i demandes vàries.

  NÒMINES I ASSEGURANCES SOCIALS

  Confecció de nòmines i Liquidacions TC a la Seguretat Social.

  RETENCIONS IRPF

  Confecció de les declaracions periòdiques de retencions.

  CONTRATACIÓ

  Confecció i tramitació de contractes de treball i les seves corresponents pròrrogues i visats.

  INSPECCIÓ

  Inspeccions de Treball davant l'Autoritat corresponent.

  RISCS LABORALS

  Avaluació de Riscos Laborals.

  ACTUALITAT