Reclamacions de quantitat per la COVID-19

(El dret de resolució dels contractes pels consumidors arran de l’article 36 del RDL-11/2020)

Com consumidor puc resoldre un contracte per incompliment del venedor derivat de l’estat d’alarma?

En el present article es procedirà com afecta l’article 36 del RDL11/2020 relatiu a la resolució de qualsevol contracte subscrit pels consumidors i usuaris durant la vigència de l’estat d’alarma, ja siguin de compravenda de béns o de prestació de serveis. Afecta tant als contractes subscrits abans de l’estat d’alarma com en els celebrats durant aquest.

Aquest precepte s’aplica sempre que l’incompliment per part de l’empresari derivi de les mesures adoptades durant el estat d’alarma, és a dir, que per culpa d’aquestes mesures a l’empresari li és impossible complir amb el contractat (per exemple, pel tancament de la botiga o de la fabrica).

Per tant, pot el consumidor resoldre en tot cas el contracte?

Per a poder resoldre el contracte el consumidor ha de manifestar-lo en el termini de 14 dies i ha d’intentar primer arribar a un acord amb el venedor o empresari, és a dir, intentar aconseguir una modificació del contracte que satisfaci l’interès de les dues parts. Així, doncs, és obligatori intentar arribar a un acord abans de resoldre el contracte.

Durant quant temps han d’estar negociant les parts? Les parts tenen 60 dies per a negociar. Fins que no passin aquests 60 dies no es podrà resoldre el contracte per part del consumidor.

A partir de quan es comencen a comptar aquests 60 dies? Aquest termini comença a comptar des que l’empresari incompleix amb la seva obligació, és a dir, des de la impossible execució del contracte.

Una vegada passats aquests 60 dies sense aconseguir un acord, quin termini tinc per a resoldre el contracte? Es té un termini de 14 dies per a resoldre el contracte. Aquest termini si que és de prescripció, per la qual cosa és important instar la resolució dins de termini.

Una vegada resolt el contracte, puc demanar la devolució del que he pagat?

D’acord amb l’apartat 2 de l’article 36, si s’ha resolt el contracte com a consumidor pots demanar la devolució si el preu ha estat abonat, és a dir, si s’ha pagat pel producte o servei.

En cas que no s’hagués pagat res, únicament es resol el contracte però el venedor o prestador del servei no ha de retornar res.

(Reclamacions serveis tracto successiu. Gimnasos, acadèmies anglès, etc)

Haig d’abonar les quotes del gimnàs? Menjador escolar? I de l’acadèmia d’anglès? Que no et confonguin, no has de pagar cap servei que no rebis.

L’apartat tercer de l’article 36 del Reial decret aprovat amb les mesures per a fer front al Covid-19, ofereix al consumidor diferents opcions en els contractes de prestació de servei de tracte successiu.

Primer de tot, ofereix l’opció de recuperar el servei a posteriori, és a dir, quan acabi l’estat d’alarma i o quan l’empresa prestadora del servei pugui tornar a oferir-lo (per exemple, un bo o val regal).

En el cas que el consumidor no accepti aquesta recuperació, es procediria a la devolució dels imports ja abonats en la part corresponent al període del servei no prestat o bé, a minorar la quantia que resulti de les futures quotes a imputar per la prestació del servei, sempre sota acceptació del consumidor.

Per tant, Respecte als imports ja abonats en la part corresponent al període en els quals no es vagi a prestar el servei, l’empresa prestadora podrà oferir opcions de recuperació del servei a posteriori o minoració de les quanties que resultin de futures quotes. En cas de no acceptar el consumidor cap d’elles, procedirà la devolució dels imports ja abonats corresponents al període no prestat.

Així mateix, l’empresa prestadora de serveis s’abstindrà de presentar a cobrament noves mensualitats fins que el servei pugui prestar-se amb normalitat.

Si veus que els teus drets com a consumidor estan sent vulnerats, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i estudiarem la teva situació.

(Reclamacions vols i viatges combinats)

QUINS SÓN ELS MEUS DRETS COM A PASSATGER AERI?

En el següent article es pretenen resoldre algunes preguntes sobre cancel·lacions de vols derivades de l’estat d’alarma pel Covid-19

Si el teu vol ha sofert una cancel·lació, retard o denegació d’embarcament deguts al COVID-19, has de saber que:

Tens dret a reemborsament o a transport alternatiu:
En cas de cancel·lació d’un vol per part de la companyia, aquesta ha d’oferir-te una de les tres opcions:

  • Reemborsament
  • Transport alternatiu l’abans possibles
  • Transport alternatiu en una altra data que convingui al passatger

En cas de vols d’anada i volta comprats en una mateixa reserva, si es cancel·la el vol d’anada i el passatger tria el reemborsament, procedeix aquest també en el vol de tornada. Si han estat comprats en reserves diferents, només procediria el reemborsament del preu del trajecte cancel·lat.

Tens dret a atenció (menjar, beguda, allotjament…)
Si et trobes afectats per la cancel·lació del vol has de rebre per part de la companyia aèria menjada i beguda suficient durant el temps que hagis d’esperar, així com allotjament i transport entre l’allotjament i l’aeroport en cas que sigui necessari pernoctar una o més nits.

A més, els aeroports han de parar esment als passatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda segons el que es preveu en el Reg. (CE) nº1107/2006.

Atenció! la companyia deixa de tenir aquesta obligació si tries el reemborsament o un transport alternatiu en una altra data que li convingui. Per tant, només mantens aquest dret mentre esperes a ser transportat al seu destí final.

No tens dret a compensació:
Quan la cancel·lació d’un vol es deu a circumstàncies extraordinàries que no han pogut ser evitades per la companyia, aquesta no està obligada a pagar una compensació econòmica.

En aquest context, tenen la consideració de circumstàncies extraordinàries els vols cancel·lats a conseqüència de les prohibicions o de restriccions emeses per les autoritats, els vols cancel·lats perquè es prevegin buits, o que es cancel·lin en llaures a protegir la salut de la tripulació. Aquesta consideració s’estén també per als vols de tornada.

En el cas que el meu vol hi ha estat cancel·lat pel Covid-19, em retornen els diners?

En cas de cancel·lació d’un vol, la companyia ha d’oferir al passatger l’elecció entre una de les tres següents opcions:

  • Reemborsament
  • Transport alternatiu l’abans possibles
  • Transport alternatiu en una altra data que convingui al passatger

En la situació actual i en alguns casos, el dret al transport alternatiu com més de pressa millor es pot veure afectat ja que no hi ha certitud sobre quan es pot restablir el transport en unes certes rutes cancel·lades. En aquestes situacions són més beneficioses per al passatger les opcions de reemborsament o el transport en data posterior que convingui al passatger.

En cas de vols d’anada i volta comprats en una mateixa reserva, si es cancel·la el vol d’anada i el passatger tria el reemborsament, procedeix aquest també en el vol de tornada. Si han estat comprats en reserves diferents, només procediria el reemborsament del preu del trajecte cancel·lat.

La companyia aèria no atén els meus drets, què puc fer?

Si veus vulnerats els teus drets com a passatger no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i estudiarem la teva situació.

I si he contractat un viatge combinat?

Primer de tot hem de preguntar-nosquè s’entén per viatge combinat. D’acord amb la Llei de Consumidors i Usuaris, un viatge combinat és aquell que es contracta en un mateix punt de venda, comerç, i que inclou dos o més prestacions, com poden ser transport, allotjament o pernocta o altres prestacions (visites, etc), sempre que s’hagi contractat tot amb un mateix comerciant, en unitat d’acte.

Per tant, un viatge combinat no és aquell viatge en el qual comprem un bitllet d’avió d’una banda i allotjament d’altra banda.

D’acord amb la Directiva sobre viatges combinats, tant el viatger com l’operador turístic poden cancel·lar el viatge sense penalització en cas de “circumstàncies inevitables i extraordinàries que ocorrin en el lloc de destinació o en els seus voltants i que afectin significativament el rendiment del paquet, o que afectar significativament el transport de passatgers a la destinació” (Article 12 (2) de la Directiva sobre viatges combinats).

En tals casos, el viatger té dret a obtenir un reemborsament complet de qualsevol pagament realitzat pel paquet, dins dels 14 dies. Però aquests drets de la Directiva, que es recullen en la Llei de Consumidors, s’han vist afectats pel Reial decret llei 11/2020, amb una regulació especial durant l’estat d’alarma.

Molts usuaris han contractat viatges combinats, és a dir, dos o més serveis contractats, que ara no es poden realitzar a causa de les excepcionals circumstàncies que ha provocat l’epidèmia de coronavirus i les mesures de limitació de moviments.

En aquest cas, el viatger tindrà dret a resoldre el contracte abans de l’inici sense pagar cap penalització. El usuario tiene derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no a una compensación adicional.

Però sovint les agències addueixen que no poden reemborsar els diners perquè les empreses tampoc els han retornat els diners. Per això, el Reial decret llei 11/2020 estableix que el cobrament d’aquest reemborsament està inicialment supeditat al fet que els proveïdors dels serveis haguessin retornat totalment o parcialment l’import corresponent als seus serveis.

Si l’organitzador del viatge, o el detallista, només rep la devolució parcial per part dels altres operadors econòmics inclosos en el viatge (hotels o aerolínies), el consumidor tindrà dret de moment al reemborsament parcial que correspongui a les devolucions efectuades de l’import corresponent als seus serveis, i l’agència emetrà un bonus substitutori per la resta de l’import, amb un any de validesa. Si transcorre aquest any de validesa sense haver utilitzat el bo, el consumidor podrà sol·licitar el reemborsament complet del pagament realitzat.

L’organitzador o el detallista farà els reemborsaments en un termini no superior a 60 dies des de la data de la resolució del contracte o des que els proveïdors de serveis haguessin realitzat la seva devolució.

Què fer si crec que se m’estan vulnerant els meus drets com a consumidor?

Si veus que les teves garanties com a consumidor s’han vist afectades per la gestió del venedor, no dubtis aposar-te en contacte amb nosaltres i estudiarem la teva situació.

Desplaça cap amunt